I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:


REGULAMIN

niniejszy dokument


cShop.pl

Serwis internetowy prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie cShop.pl


REJESTRACJA

procedura zakładania KontaKONTO

prowadzony dla Użytkownika przezcShop.pl pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach cShop.pl


UŻYTKOWNIK

podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez cShop.pl w ramachcShop.pl, na zasadach określonych w Regulaminie

 

SPRZEDAJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Oferty

 

KUPUJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach cShop.pl


Produkt

rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Oferty

 

OFERTA

propozycja zawarcia umowy sprzedaży Produktu na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Produktu, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach cShop.pl


TRANSAKCJE

procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami w ramach cShop.pl
Artykuł 2. Warunki uczestnictwa w cShop.pl
 2.1     Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

2.2   Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach cShop.pl działalności gospodarczej dokonują wyboru jednego z poniższych rodzajów Rejestracji, wypełniając dla każdej z nich odpowiedni formularz, przy czym:

a)     Rejestracja konta sprzedawca umożliwia wyłącznie sprzedaży Produktów. 

b)     Rejestracja konta kupca umożliwia dokonywanie zakupów Produktów.

     

 

 2.3     Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2.1, dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych. Następnie podmioty te przesyłają do cShop.pl kopię dokumentów potwierdzających przedmiotowe dane. Obowiązek przesłania kopii tych dokumentów nie dotyczy Użytkowników, których przedsiębiorstwo ma siedzibę w Polsce i którzy po dokonaniu Rejestracji dokonali pełnej aktywacji Konta W imieniu podmiotów, wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego artykułu, czynności, o których mowa powyżej, dokonać może osoba, która posiada stosowne umocowanie.  2.4    Konto zarejestrowane w sposób, o którym mowa w art. 2.3 powyżej, po pozytywnej    weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, zostanie wyróżnione ikoną widoczną dla wszystkich odwiedzających cShop.pl (Konto Firma).Sprzedaż Towarów, w ramach Konta Firma, powinna być związana wyłącznie z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą na cShop.pl. Jednocześnie sprzedaż niezwiązana z działalności Użytkownika, o  której mowa w zdaniu poprzednim, powinna odbywać w ramach Konta Zwykłego.